Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witamy w polityce prywatności firmy Triumph. W firmie Triumph bardzo poważnie podchodzimy do kwestii prywatności i dążymy do optymalnej ochrony danych osobowych naszych klientów.

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej polityki prywatności, gdyż zawiera ona ważne informacje dotyczące tego kim jesteśmy oraz dlaczego gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje osobowe. Opisano tutaj również prawa klientów powiązane z informacjami osobowymi oraz jak skontaktować się z nami lub organami nadzorczymi w razie jakichkolwiek skarg.

Niniejsza polityka prywatności podlega stałemu przeglądowi, a w razie wprowadzenia zmian, informujemy o nich za pośrednictwem naszej strony internetowej i/lub poczty elektronicznej.

Niniejsza polityka prywatności została opublikowana w dniu 11 maja 2018 r. oraz zaktualizowana ostatnio w dniu 9 stycznia 2019 r.

KIM JESTEŚMY

Niniejsza polityka dotyczy firmy Triumph Motorcycles Limited (wpis do ewidencji działalności gospodarczej KRS 01735844) z siedzibą pod adresem Ashby Road, Measham, Swadlincote, Derbyshire, DE12 7JP oraz jej podmiotów stowarzyszonych.

Do celów niniejszej polityki termin (a) „podmiot stowarzyszony” będzie oznaczał dowolny podmiot, który bezpośrednio kontroluje, jest kontrolowany lub jest pod wspólną kontrolą firmy Triumph Motorcycles Limited oraz termin (b) „kontrola” będzie oznaczać własność faktyczną ponad 50% wyemitowanego kapitału akcyjnego firmy albo zdolność prawną do kierowania lub formułowania kierunku zarządzania firmą (oznacza to również podobną interpretację terminów „kontroluje” i „kontrolowany”).

Wszystkie zawarte w niniejszej polityce odniesienia do firmy Triumph, Triumph Motorcycles, Triumph Motorcycles Limited, „nas” („my”, „nasze” itp.) i/lub do firmy (w zależności od sytuacji) będą obejmowały firmę Triumph Motorcycles Limited oraz jej podmioty stowarzyszone (zgodnie z powyższą definicją).

Do celów zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, firma Triumph Motorcycles Limited została zarejestrowana u Komisarza ds. Informacji Publicznej (Information Commissioner’s Office) pod numerem rejestracyjnym Z8190292.

DANE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub naszych praktyk dotyczących prywatności prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. prawnych i przestrzegania przepisów, wykorzystując jedną z poniższych metod:

Adres pocztowy:- Legal and Compliance Team, Triumph Motorcycles Limited, Normandy Way, Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ, Wielka Brytania

Adres e-mail:- TriumphDataProtection@Triumph.co.uk

INFORMACJE, JAKIE GROMADZIMY NA TEMAT UŻYTKOWNIKÓW

Dane (informacje) osobowe to wszystkie dotyczące kogokolwiek informacje, za pomocą których można taką osobę zidentyfikować. Nie dotyczy to danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przesyłać różne rodzaje dotyczących użytkowników danych osobowych, które zgrupowano w następujący sposób:

 • Dane dotyczące tożsamości: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nazwa użytkownika lub podobny identyfikator, data urodzenia i płeć
 • Dane kontaktowe: adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów
 • Dane finansowe: rachunek bankowy i szczegóły karty płatniczej
 • Dane transakcyjne: szczegóły dotyczące płatności na rzecz użytkownika i przez użytkownika oraz inne szczegóły produktów i usług, które od nas nabyto
 • Dane techniczne: adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacja, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne rozwiązania technologiczne urządzeń używanych do otwierania tej strony internetowej
 • Dane profilowe: nazwa użytkownika, dokonane zakupy lub złożone zamówienia, zainteresowania, preferencje, informacje zwrotne oraz odpowiedzi wprowadzone w ankietach
 • Dane dotyczące wykorzystania: informacje na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej, produktów i usług
 • Dane dotyczące marketingu i komunikacji: preferencje użytkownika dotyczące odbierania wiadomości marketingowych od nas i stron trzecich oraz preferencji dotyczących komunikacji.
 • Publicznie dostępne źródła danych: informacje wspierające funkcjonowanie strony internetowej, gwarantujące dokładność informacji właściciela oraz zawartych w bazie danych Wydziału Komunikacji oraz wspierające uwierzytelnianie i/lub kontrole zapobiegające oszustwom

Ponadto możemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać w dowolnych celach dane zgrupowane, takie jak dane statystyczne czy demograficzne. Dane zgrupowane mogą pochodzić z danych osobowych, lecz nie są uznawane w świetle prawa za dane osobowe, gdyż te dane nie umożliwiają bezpośredniego czy pośredniego ujawnienia tożsamości użytkownika. Możemy przykładowo grupować dane dotyczące wykorzystania w celu wyliczenia odsetka użytkowników korzystających z konkretnej funkcji strony internetowej. Jeżeli jednak połączymy dane zgrupowane z danymi osobowymi w sposób umożliwiający bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, będziemy traktowali dane połączone jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Jako klient firmy Triumph nie będziemy gromadzić żadnych kategorii informacji na temat użytkowników bez wcześniejszej wyraźnej zgody użytkownika (dotyczy to szczegółów dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, wyznania religijnego lub filozoficznego, orientacji seksualnej, życia seksualnego, opinii politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacji dotyczących zdrowia oraz danych genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy również żadnych informacji na temat wyroków skazujących i popełnionych wykroczeń.

JAK POZYSKUJEMY TE INFORMACJE

Wykorzystujemy różne metody gromadzenia danych od użytkowników i na temat użytkowników, w tym poprzez:

Bezpośrednie interakcje: użytkownik może przekazywać nam swoją tożsamość, dane kontaktowe i finansowe poprzez wypełnianie formularzy online, rozmowy telefoniczne lub podczas naszych imprez, wizyt w zakładach fabrycznych albo u dealerów (którzy stanowią część sieci dealerskiej firmy Triumph). Powyższe obejmuje informacje osobowe przekazywane nam podczas:

 • ubiegania się o zakup naszych produktów lub usług;
 • subskrybowania naszych usług lub publikacji;
 • ubiegania się o przesłanie materiałów marketingowych;
 • brania udziału w konkursach, promocjach lub ankietach;
 • brania udziału w naszych imprezach i/lub konferencjach;
 • składania zażaleń; oraz
 • przekazywania informacji zwrotnych lub kontaktowania się z nami.

Zautomatyzowane technologie lub interakcje: W trakcie interakcji z naszą stroną internetową automatycznie gromadzimy dane techniczne na temat używanego sprzętu, akcji i wzorców przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe, korzystając z plików cookie, dzienników serwera oraz innych podobnych technologii. Dalsze informacje na ten temat zawiera nasza polityka wykorzystania plików cookie.

Strony trzecie lub źródła dostępne publicznie: Możemy pozyskiwać dane osobowe na temat użytkowników od różnych stron trzecich i ze źródeł publicznych wymienionych poniżej:-

 • Dane dotyczące pojazdu i tożsamości od niezależnych źródeł trzecich, takich jak Wydział Komunikacji;
 • sieci reklamowe;
 • Dostawcy usług analitycznych (na przykład bazujących na Google poza terenem UE);
 • Dane dotyczące urządzeń, aby móc zapewniać pewne funkcje, jak na przykład dostosować rozmiar ekranu do używanego urządzenia;
 • Biura informacji kredytowej; oraz
 • Firmy oferujące usługi wyszukiwania informacji.

Źródła generowane przez konsumenta: Dowolna zawartość tworzona przez użytkowników i nam udostępniana za pośrednictwem niezależnych sieci społecznościowych albo przesyłana na jedną z naszych stron internetowych lub aplikacji, w tym korzystanie z aplikacji niezależnych sieci społecznościowych, jak Facebook. Takie źródła to przykładowo zdjęcia, materiały wideo, osobiste historie lub inne podobne multimedia czy zawartość.

Informacje z niezależnych sieci społecznościowych. Wszystkie informacje udostępniane publicznie w obrębie niezależnych sieci społecznościowych albo informacje stanowiące część profilu w niezależnej sieci społecznościowej (jak przykładowo Facebook) oraz względem których udzielono pozwolenia niezależnej sieci społecznościowej na udostępnianie naszej firmie. Jako przykłady można wymienić podstawowe informacje konta (np. imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania, zdjęcie profilowe, identyfikator użytkownika, lista znajomych itd.) oraz wszelkie inne dodatkowe informacje lub aktywności, które użytkownik pozwolił udostępniać niezależnej sieci społecznościowej.

W RAZIE NIEUDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBOWYCH

W sytuacji, gdzie na mocy przepisów prawa lub warunków umowy zawartej z użytkownikiem jesteśmy zobowiązani do gromadzenia danych osobowych, a użytkownik nie przekaże takich danych na żądanie, możemy nie być w stanie zrealizować naszych zobowiązań na mocy umowy już podpisanej lub której podpisanie zaplanowano na przyszłość (takiej jak zakup towarów i usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania zamówionego produktu lub usługi, lecz wówczas odpowiednio powiadomimy użytkownika.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych możemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie, jeżeli mamy ku temu odpowiedni powód (podstawę prawną przetwarzania). W związku z tym firma Triumph wykorzystuje dane w następujących okolicznościach:

 • W sytuacji, kiedy musimy zrealizować umowę podpisaną z użytkownikiem lub której podpisanie zaplanowano;
 • W sytuacji, kiedy jest to niezbędne z powodu naszych zasadnych interesów (lub interesów strony trzeciej), a interesy i fundamentalne prawa użytkownika nie kolidują z tymi interesami;
 • W sytuacji, kiedy musimy spełnić wymagania przepisów prawa; oraz
 • W sytuacji, kiedy użytkownik udzielił na to zgody.

Dla celów przejrzystości — „zasadny interes” występuje w sytuacji, gdy istnieje powód biznesowy lub komercyjny wykorzystania informacji użytkownika, o ile nie koliduje to z prawami i interesami użytkownika.

Zasadniczo polegamy na naszych zasadnych interesach jako na podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych użytkowników, lecz zawsze pozyskujemy również zgodę użytkownika przed wysłaniem materiałów marketingowych pocztą zwykłą, pocztą elektroniczną, telefonicznie i/lub za pośrednictwem wiadomości SMS.

CELE, DO KTÓRYCH BĘDZIEMY WYKORZYSTYWALI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

W poniższej tabeli przedstawiono opis wszystkich planowanych sposobów wykorzystywania danych osobowych oraz powiązanych podstaw prawnych. W stosownych przypadkach określiliśmy również nasze zasadne interesy.

Proszę pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe do więcej niż jednego, uzasadnionego prawnie celu, w zależności od konkretnego przypadku, w którym wykorzystujemy dane osobowe użytkownika. Aby uzyskać dalsze informacje na temat konkretnych uzasadnień prawnych wykorzystywanych przez nas przy przetwarzaniu danych osobowych, należy się z nami skontaktować.

▀ Poniższa tabela nie dotyczy danych kategorii specjalnej, które przetwarzamy wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika.

Przeznaczenie/Aktywność

Typ danych

Podstawa prawna przetwarzania, łącznie z podstawą zasadnych interesów

Działalność marketingowa, naukowa i analityczna

Przed rozpoczęciem przesyłania wiadomości marketingowych pocztą elektroniczną, pocztą zwykłą, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS pozyskujemy zgodę od użytkownika.

Możemy również udostępniać informacje użytkownika do celów elektronicznych kampanii marketingowych w obrębie naszej sieci niezależnych stron trzecich. W takiej sytuacji pozyskujemy zgodę od użytkownika na takie działania. Zapewnimy również przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych w odniesieniu do plików cookie wykorzystywanych w celach marketingowych.

Możemy również przekazywać użytkownikom informacje na temat produktów i usług na podstawie zasadnych interesów, jak przykładowo w sytuacji dostosowania określonego materiału pod kątem użytkownika oraz przekazanie istniejącym klientom informacji o podobnych produktach i usługach.

Możemy skontaktować się z użytkownikiem w celu ustalenia, czy jest on bieżącym właścicielem motocykla i zapytania, czy zechce czasami wziąć udział w badaniach rynku. W takiej sytuacji oraz do celu kontaktu z użytkownikiem będziemy polegać na naszych zasadnych interesach, a podjęcie decyzji o ewentualnym udziale pozostaje wyłącznie w gestii użytkownika.

Będziemy wykorzystywali profilowanie, w tym narzędzia do segmentacji oraz będziemy realizowali badania i procedury analityczne w celu wspomagania i rozwoju naszych strategii marketingowych, w celu lepszego zrozumienia klientów, w celu zapewnienia większej przyjazności witryny internetowej względem użytkowników oraz w celu lepszego usprawnienia doświadczeń klientów w obrębie wszystkich obszarów biznesowych.

 1. Tożsamość
 2. Kontakt
 3. Informacje techniczne
 4. Profil
 5. Zastosowanie
 6. Marketing i komunikacja
 7. Źródła publiczne

Zgoda

Zasadne interesy do celów marketingu bezpośredniego oraz badań rynku (jak na przykład zrozumienie, jak nasi klienci korzystają z naszych produktów oraz jak możemy rozwijać te produkty i naszą działalność).

Utrzymywanie i wspieranie wykorzystania strony internetowej/aplikacji przez użytkowników

Niezależnie od miejsca korzystania z naszej strony internetowej i/lub innych aplikacji (czy to w domu, czy też podczas imprez), możemy razem z zatwierdzonymi stronami trzecimi przetwarzać dane użytkownika do celów wspierania tych usług.

Możemy również podjąć decyzję o usprawnieniu naszych usług w celu wzmocnienia naszych wewnętrznych procesów i doświadczeń użytkownika jako klienta.

 1. Tożsamość
 2. Kontakt
 3. Informacje techniczne
 4. Profil
 5. Zastosowanie

Zasadne interesy w zapewnieniu wydajnego działania naszych stron internetowych oraz rozwijania doświadczeń klienta w odniesieniu do korzystania z naszej strony internetowej.

Personalizacja (offline i online).

Za zgodą użytkownika (w razie konieczności) wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, łącznie z celami powiązanymi z profilowaniem, (i) do analizowania preferencji i nawyków użytkownika, (ii) do przewidywania potrzeb użytkownika na podstawie prowadzonych przez nas analiz profilu użytkownika, (iii) do ulepszania i personalizowania doświadczeń użytkownika w obrębie naszych witryn internetowych i aplikacji, (iv) do zapewnienia optymalizacji naszych witryn internetowych/aplikacji pod kątem użytkownika oraz używanego komputera lub urządzenia, (v) do zapewnienia użytkownikowi celowanych reklam i zawartości (w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych) oraz (vi) aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z interaktywnych funkcji, kiedy użytkownik się na to zdecyduje.

Na podstawie tego typu informacji oraz za zgodą użytkownika (w razie konieczności) będziemy również przedstawiać użytkownikowi konkretną zawartość lub promocje firmy Triumph, które będą dostosowane do zainteresowań użytkownika.

 1. Tożsamość
 2. Informacje techniczne
 3. Profil
 4. Zastosowanie

Zgoda

Zasadne interesy w zakresie ustalania, które z naszych produktów i usług mogą interesować użytkownika oraz informowanie użytkownika o takich usługach i produktach i w celu identyfikowania typów klientów dla nowych produktów lub usług

Sieci społecznościowe

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, kiedy użytkownik korzysta z funkcji niezależnych sieci społecznościowych, jak przykładowo funkcja „Lubię to”, aby przekazywać użytkownikowi reklamy i kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem niezależnych sieci społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak działają te funkcje, pozyskiwanych przez nas danych profilowych użytkownika oraz jak się wypisać z takiego użytkowania, należy zapoznać się z informacjami o prywatności odpowiednich niezależnych sieci społecznościowych.

 1. Tożsamość
 2. Profil
 3. Publiczne
 4. Zastosowanie

Zasadne interesy w zakresie ustalania, które z naszych produktów i usług mogą interesować użytkownika oraz informowanie użytkownika o takich usługach i produktach i w celu identyfikowania typów klientów dla nowych produktów lub usług

Zakup motocykla

W razie nabycia motocykla od firmy Triumph lub jednego z naszych dealerów (należących do naszej sieci dealerskiej) będziemy wykorzystywali informacje użytkownika do zaktualizowania naszych wewnętrznych baz danych w zakresie informacji powiązanych z numerem VIN motocykla.

Dzięki temu będziemy mogli zapewnić użytkownikowi aktualne informacje dotyczące nabytego motocykla. Możemy udostępniać te informacje stronom trzecim, aby przekazywać użytkownikowi dostępne na wyłączność oferty takie, jak dodatkowe polisy ubezpieczeniowe czy przedłużenie gwarancji.

 1. Tożsamość
 2. Kontakt
 3. Profil
 4. Publiczne
 5. Zastosowanie
 6. Informacje techniczne

Zgoda

Zasadne interesy w zakresie zagwarantowania naszym klientom najlepszych ofert powiązanych z zakupem ich motocykla, w tym przedłużenie gwarancji w sytuacji zakończenia okresu gwarancyjnego.

Gwarancje, roszczenia i akcje serwisowe

W razie zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego firmie Triumph konieczne będzie przetworzenie danych osobowych użytkownika w celu zarejestrowania roszczenia oraz zagwarantowania usunięcia usterek.

Jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania informacji użytkownika, aby zagwarantować możliwość kontaktu z zarejestrowanym właścicielem motocykla w sytuacji wdrożenia akcji serwisowej związanej z bezpieczeństwem produktu oraz w celu skutecznego powiadamiania o tej usłudze.

 1. Tożsamość
 2. Kontakt
 3. Profil

Zasadne interesy w zapewnieniu zarządzania roszczeniami gwarancyjnymi i wdrożenia stosownego postępowania w odpowiednim czasie oraz regularnego informowania klientów w zakresie etapu rozpatrywania ich roszczenia.

Zobowiązania prawne

Realizacja zobowiązań umownych

Artykuły w magazynach, posty w mediach społecznościowych

Kiedy użytkownik bierze udział w jednej z organizowanych przez nas imprez lub odwiedza fabryczny ośrodek dla gości, czasami możemy robić zdjęcia i/lub nagrywać materiały filmowe, które możemy publikować w Internecie za pośrednictwem mediów społecznościowych i/lub artykułów w magazynach.

Te dane mogą być pozyskiwane do konkretnego celu i wówczas poprosimy użytkownika o zgodę, jednak na ogół może być to po prostu część procesu rejestrowania przebiegu imprezy, aby zapewnić rozwój marki Triumph oraz informować klientów i inne osoby zainteresowane marką Triumph o naszych wydarzeniach, imprezach i aktywnościach.

 1. Tożsamość
 2. Kontakt
 3. Profil
 4. Publiczne

Zgoda

Zasadne interesy w zakresie informowania opinii publicznej o naszych wydarzeniach oraz aktywności firmy Triumph w celu promowania marki Triumph i podkreślania naszych osiągnięć.

Prośby użytkownika

W sytuacji, gdy użytkownik wypełnia formularze do celu przedstawienia prośby przykładowo o przesłanie broszury, dalszych informacji lub umówienie jazdy testowej, przetwarzamy informacje osobowe użytkownika w celu zarządzania taką prośbą i zagwarantowania jej odpowiedniego rozpatrzenia.

 1. Tożsamość
 2. Kontakt

Zgoda

Zasadne interesy w zapewnieniu odpowiedniego rozpatrzenia prośby klienta.

Zobowiązania prawne i regulacyjne

W sytuacji, kiedy musimy wypełnić zobowiązania prawne i regulacyjne, jak na przykład w celu zapobiegania przestępstwom/wykrywania przestępstw oraz współpracy z organami regulacyjnymi i/lub agencjami nadzorującymi przestrzeganie prawa (jak policja, Urząd Skarbowy, Wydział Komunikacji itp.), jesteśmy zobligowani prawnie do przetwarzania i/lub przesyłania danych osobowych użytkowników.

 1. Tożsamość
 2. Kontakt
 3. Profil
 4. Publiczne
 5. Zastosowanie
 6. Informacje techniczne

Zobowiązania prawne

Bezpieczeństwo sieci i informacji

Możemy przetwarzać dane w celu utrzymywania naszych sieci i zabezpieczeń. Postępując w ten sposób, zabezpieczamy się przed utratą, uszkodzeniem i kradzieżą, tak elektroniczną, jak i fizyczną. Możemy również współpracować ze stronami trzecimi, które mogą zdalnie przechowywać informacje w celu utrzymywania odpowiednich serwerów na całym świecie.

 1. Tożsamość
 2. Kontakt
 3. Profil
 4. Publiczne
 5. Zastosowanie
 6. Informacje techniczne

Zasadne interesy zgodnie z potrzebami w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

KOMU UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Możemy na ogół udostępniać informacje osobowe użytkowników poniższym podmiotom do celów wymienionych w powyższej tabeli:

 • Spółki zależne i/lub podmioty stowarzyszone firmy Triumph należące do koncernu Triumph Motorcycles Group;
 • Autoryzowani dealerzy firmy Triumph, którzy należą do naszej sieci dealerskiej;
 • Strony trzecie, z których usług korzystamy aby dostarczać nasze produkty i/lub usługi, na przykład w celu oferowania finansowania, ubezpieczenia, usługi assistance, wydłużenia gwarancji, usług związanych ze stronami internetowymi itp.
 • Agencje marketingowe i badawcze, które wykonują prace na podstawie naszych wyraźnych instrukcji, jak na przykład konkretne kampanie marketingowe i/lub ankiety badania rynku;
 • Strony trzecie, którym możemy zdecydować się sprzedać, przekazać lub scalić części naszej działalności lub zasobów. Alternatywnie możemy również zdecydować o przejęciu innych firm lub o fuzji z nimi;
 • Firmy eventowe, które organizują i zarządzają wydarzeniami sponsorowanymi;
 • Dostawcy usług IT, którzy zapewniają nam systemy i usługi umożliwiające obsługę klientów;
 • Dostawcy usług płatności kartami płatniczymi, którzy obsługują platformy płatnicze;
 • Firmy logistyczne i kurierskie, które transportują nasze produkty do użytkowników;
 • Firmy prawnicze, które mogą świadczyć usługi prawne (np. w razie sporu z klientem).
 • Sporadycznie możemy wyznaczyć inne strony trzecie do celów wewnętrznego zarządzania działalnością firmy wyłącznie w celach wymienionych w powyższej tabeli.

Od wszystkich stron trzecich wymagamy zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników oraz ich obsługi i przetwarzania zgodnie z przepisami prawa. W związku z tym pozwalamy stronom trzecim przetwarzać dane osobowe użytkowników wyłącznie w sytuacji, kiedy jesteśmy usatysfakcjonowani wdrożonymi przez nie środkami ochrony informacji użytkowników.

Ponadto nakładamy na strony trzecie zobowiązania umowne (pod postacią na przykład umowy dotyczącej przetwarzania danych), aby zagwarantować przetwarzanie i zabezpieczanie danych użytkowników zgodnie z przepisami prawa, przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 

Nie pozwalamy naszym niezależnym usługodawcom wykorzystywać informacje osobowe użytkowników do ich własnych celów i pozwalamy im wyłącznie na przetwarzanie danych osobowych do określonych celów i zgodnie z konkretnymi instrukcjami.

MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY INFORMACJI

W określonych sytuacjach może wystąpić konieczność udostępnienia informacji osobowych użytkownika poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), na przykład:

 • dla naszych oddziałów zlokalizowanych poza EOG;
 • dla naszych usługodawców z siedzibą poza EOG;
 • jeżeli miejsce zamieszkania użytkownika leży poza EOG; oraz
 • w sytuacji międzynarodowego wymiary usług świadczonych dla użytkownika.

Kiedy przesyłamy dane osobowe użytkownika poza EOG, zapewniamy poziom ochrony (zgodnie z wymaganiami przepisów prawa) poprzez zagwarantowanie wdrożenia co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

 • Przesyłamy dane osobowe użytkowników wyłącznie do krajów, które wg Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające wystarczający poziom ochrony danych osobowych użytkowników;
 • Kiedy korzystamy z usług określonych usługodawców z siedzibą poza EOG, możemy wykorzystywać konkretne zapisy umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, które zapewniają taki sam poziom ochrony danych osobowych, jaki jest stosowany w Europie; oraz
 • Kiedy korzystamy z usług podmiotów z siedzibą w USA, możemy przesyłać im dane wyłącznie, jeżeli należą do sieci Privacy Shield Framework, która wymaga zapewnienia odpowiedniej ochrony danych przesyłanych pomiędzy Europą i USA;

Aby uzyskać dalsze informacje na temat danych przesyłanych poza EOG, prosimy o kontakt z zespołem ds. prawnych i przestrzegania przepisów, wykorzystując informacje zamieszczone na początku niniejszego powiadomienia.

JAKIE ROZWIĄZANIA STOSUJEMY, ABY ZAGWARANTOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystywaniu lub nieautoryzowanemu dostępowi, zmianie czy ujawnianiu danych osobowych użytkowników. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych użytkowników do pracowników, przedstawicieli, wykonawców i innych stron trzecich, które muszą mieć do nich dostęp w związku z wykonywanymi czynnościami biznesowymi. Te podmioty będą przetwarzały dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają zobowiązaniu do zachowania poufności.

Niestety przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne pomimo dołożenia wszelkich rozsądnych starań. Chociaż będziemy robić, co w naszej mocy, aby w rozsądnym stopniu chronić dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych za pośrednictwem Internetu. Wszelkie transmisje są podejmowane na własne ryzyko użytkownika i kiedy otrzymamy informacje od użytkownika, będziemy je przechowywali w bezpiecznym środowisku chronionym za pomocą połączenia środków fizycznych i technicznych, jak technologie szyfrujące lub systemy uwierzytelniające, aby zabezpieczyć przed utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem, zmianą, ujawnieniem, zniszczeniem, kradzieżą czy nieautoryzowanym dostępem.

Wdrożyliśmy procedury postępowania z każdym przypadkiem podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i będziemy odpowiednio powiadamiać użytkowników oraz odpowiednią agencję regulacyjną, w sytuacji stosownego zobowiązania przez przepisy prawa.

JAK DŁUGO WYKORZYSTUJEMY I PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Informacje osobowe użytkownika będziemy przechowywali wyłącznie przez okres rozsądnie niezbędny do osiągnięcia celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia dowolnych zobowiązań prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub dotyczących raportowania. Możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez dłuższy okres w przypadku skargi albo jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że może dojść do sporu prawnego związanego z relacją z użytkownikiem.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, naturę i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód spowodowanych nieautoryzowanym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych osobowych, cele przetwarzania danych osobowych oraz czy możemy osiągnąć te cele, korzystając z innych środków. Rozważamy również stosowne wymagania prawne, regulacyjne, podatkowe, księgowe i inne.

Dla celów przejrzystości w odniesieniu do informacji osobowych będą miały zastosowanie poniższe okresy przechowywania:

 • Imię i nazwisko, adres, informacje kontaktowe oraz numer VIN przechowujemy przez okres eksploatacji zakupionego motocykla (dopóki klient/nasz dealer/władze nie poinformuje/nie poinformują nas o zmianie właściciela; wówczas te informacje zostaną zachowane wyłącznie do celów spełnienia zobowiązań prawnych, rozwiązywania roszczeń i obrony interesów prawnych firmy).
 • Informacje kontaktowe przekazane do celów marketingowych będą przechowywane do momentu, kiedy użytkownik poinformuje nas, że nie życzy sobie dalszego otrzymywania materiałów marketingowych i/lub w sytuacji braku interakcji użytkownika z firmą Triumph przez okres 18 (osiemnastu) miesięcy. Taki kontakt może mieć postać kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aktualizacji ustawień centrum preferencji osobistych (jeżeli dotyczy)

PRAWA UŻYTKOWNIKA

W pewnych okolicznościach użytkownikowi, na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, przysługują pewne prawa w związku z danymi osobowymi użytkownika. Są to:

 • Prawo dostępu do danych osobowych użytkownika;
 • Prawo do żądania poprawienia danych osobowych użytkownika;
 • Prawo skasowania danych osobowych użytkownika;
 • Prawo do sprzeciwu przetwarzaniu danych osobowych użytkownika;
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika; oraz
 • Prawo do żądania przesłania danych osobowych użytkownika (przenośność danych).

Aby skorzystać z dowolnego z powyższych praw, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres TriumphDataProtection@triumph.co.uk lub wiadomości przesyłanej pocztą zwykłą na adres: Legal and Compliance Team, Triumph Motorcycles Limited, Normandy Way, Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ, Wielka Brytania.

Z dostępem do danych osobowych (oraz skorzystaniem z jakiegokolwiek innego prawa) nie wiążą się żadne opłaty. Możemy jednak obciążyć użytkownika opłatą w rozsądnej wysokości, jeżeli żądanie będzie wyraźnie nieuzasadnione, powtarzające się lub nadmierne. Alternatywnie w takich okolicznościach możemy odmówić realizacji żądania.

Możemy poprosić użytkownika o konkretne informacje, aby pomóc potwierdzić tożsamość i umożliwić realizację prawa użytkownika do dostępu do danych osobowych (lub skorzystanie z jakiegokolwiek innego prawa użytkownika). Jest to środek zabezpieczający, którego celem jest dopilnowanie, aby dane osobowe użytkownika nie zostały ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem w celu poproszenia o dalsze informacje związane z żądaniem, aby przyspieszyć udzielenie odpowiedzi.

Staramy się odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Czasami udzielenie odpowiedzi może potrwać dłużej niż miesiąc, jeżeli żądanie jest szczególnie złożone lub przesłano wiele żądań. W takiej sytuacji powiadomimy użytkownika i będziemy go informować na bieżąco.

Aby ograniczyć przetwarzanie danych osobowych do celów (w stosownych sytuacjach) biuletynów e-mail, wiadomości e-mail o usługach i/lub ogólnych wiadomości marketingowych, można użyć opcji „wypisz” dostępnej w dolnej części rozsyłanych wiadomości marketingowych. Realizacja żądania wypisania może potrwać siedem (7) dni roboczych.

JAK SKŁADAĆ SKARGI

W razie niezadowolenia i w celu złożenia skargi dotyczącej ochrony danych, prosimy o kontakt bezpośredni poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres TriumpDataProtection@triumph.co.uk lub wiadomości przesyłanej pocztą zwykłą na adres: Legal and Compliance Team, Triumph Motorcycles Limited, Normandy Way, Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ, Wielka Brytania.

W razie utrzymującego się braku satysfakcji w związku z naszą odpowiedzią, użytkownik ma prawo do składania zażaleń u organu nadzorczego, w szczególności w kraju członkowskim Unii Europejskiej, gdzie znajduje się siedziba pracodawcy, miejsce stałego zamieszkania lub gdzie nastąpiło ewentualne rzekome naruszenie stosownych przepisów prawa dotyczących ochrony danych. Organem nadzorczym na terenie Wielkiej Brytanii jest Komisarz ds. Informacji Publicznej, z którym można się kontaktować za pośrednictwem strony internetowej https://ico.org.uk/concerns/ lub pod numerem telefonu +44 303 123 1113.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych zarządzanych przez inne organizacje, których nie kontrolujemy. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do takich innych witryn internetowych i w związku z tym zachęcamy do przeczytania ich zasad dotyczących prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze świadczonych przez nich usług.

Dla celów przejrzystości — nie odpowiadamy za zasady oraz praktyki dotyczące prywatności innych witryn internetowych i aplikacji (nawet w przypadku uzyskania dostępu do nich za pośrednictwem udostępnionych przez nas łączy) i udostępniamy łącza do takich witryn internetowych wyłącznie w celach informacyjnych. W szczególności odrzucamy odpowiedzialność za ich treści, praktyki dotyczące prywatności i warunki używania oraz nie udzielamy żadnego poparcia, obietnic czy oświadczeń dotyczących ich dokładności, treści czy gruntowności.

Uwaga: Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje również witryny z informacjami dotyczącymi konserwacji i napraw (ang. Repair and Maintenance Information, RMI) motocykli firmy Triumph. Witryna internetowa RMI działa na zasadach określonych w jej własnej polityce prywatności i zachęcamy do jej przeczytania przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny.