Skip to main content

Website Terms & Conditions

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJI INTERNETOWYCH FIRMY TRIUMPH (STRONA INTERNETOWA I APLIKACJA)

Niniejsze warunki korzystania dotyczą korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej, https://www.triumphmotorcycles.co.uk (zwanej dalej „Witryną internetową”) oraz naszej aplikacji na urządzenia mobilne My Triumph (zwanej dalej „Aplikacją”) (razem nazywanych łącznie jako „Obiekty”).

KORZYSTANIE Z NASZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB POBRANIE NASZEJ APLIKACJI OZNACZA POTWIERDZENIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA AKCEPTACJI NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA ORAZ ZGODY NA ICH PRZESTRZEGANIE. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, NIE WOLNO MU KORZYSTAĆ Z NASZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ ANI POBIERAĆ NASZEJ APLIKACJI.

Obiekty są obsługiwane przez firmę Triumph Motorcycles Limited (w dalszej części dokumentu stosowane jest odniesienie „my”). Ta firma uzyskała wpis do rejestru działalności na terenie Anglii i Walii pod numerem firmowym 01735844, a jej siedziba mieści się pod adresem Ashby Road, Measham, Swadlincote, Derbyshire, DE12 7JP. Udzielamy użytkownikowi licencji na korzystanie z naszej Aplikacji i/lub naszej Witryny w sposób zgodny z niniejszymi warunkami korzystania.

Aby skontaktować się z nami odnośnie niniejszych warunków korzystania, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] lub telefonu (pod numerem +44(0) 1455 251700).

Nasza polityka prywatności, dostępna pod adresem https://www.triumphmotorcycles.pl/privacy-policies, ma również zastosowanie do korzystania z naszych Obiektów przez użytkownika.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze warunki. Zawsze przed skorzystaniem z naszych Obiektów należy regularnie sprawdzać niniejsze warunki, aby dopilnować zrozumienia warunków obowiązujących w danym momencie. Możemy również od czasu do czasu bez powiadomienia aktualizować i zmieniać nasze Obiekty, w tym ich zawartość oraz produkty dostępne na sprzedaż w Obiektach, łącznie z wycofaniem modeli, części, akcesoriów, odzieży oraz innych produktów oraz łącznie ze zmianą parametrów technicznych.

Nasze Obiekty

Nasze Obiekty są udostępniane bezpłatnie.

Nie gwarantujemy, że nasze Obiekty będą zawsze dostępne (ani że jakakolwiek zawartość naszych Obiektów będzie zawsze dostępna) ani że dostęp do nich będzie nieprzerwany. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność wszystkich naszych Obiektów lub ich części z powodów biznesowych lub operacyjnych. Nasze Obiekty mogą być od czasu do czasu niedostępne z powodu usterek mechanicznych, telekomunikacyjnych, związanych z oprogramowaniem, sprzętem i stronami trzecimi. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani kontrolować, kiedy takie awarie będą mieć miejsce ani ile będą trwać.

Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za dopilnowanie, aby wszystkie osoby uzyskujące dostęp do naszej witryny za pośrednictwem połączenia internetowego użytkownika, znały niniejsze warunki korzystania i ich przestrzegały.

Zawartość naszych Obiektów jest udostępniana wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Nie ma stanowić porad, na których możnaby polegać. Przed podjęciem albo przed zaniechaniem jakichkolwiek działań na podstawie treści zawartych w naszych Obiektach trzeba uzyskać poradę profesjonalisty lub specjalisty.

Chociaż podejmujemy uzasadnione starania w celu aktualizacji informacji zawartych w naszych Obiektach, nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnej gwarancji, wyrażonych bezpośrednio lub dorozumianych, że treści zawarte w naszych Obiektach są dokładne, kompletne lub aktualne. W szczególności nie odpowiadamy za błędy w druku, nieaktualne informacje, niedokładności dotyczące parametrów technicznych lub cen, błędy typograficzne i inne błędy występujące w obrębie naszych Obiektów.

 Należy pamiętać, że ta Witryna internetowa zawiera zdjęcia motocykli z wyposażeniem dodatkowym, co może być opisane, ale nie musi. Nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne związane z tym nieprawidłowe zrozumienie jakiejkolwiek specyfikacji dostępnej w standardzie.

Wymagania i aktualizacje dotyczące systemu Aplikacji

Miejsce korzystania z Aplikacji, sposoby, na które można korzystać z Aplikacji oraz powiązana dokumentacja mogą również podlegać pod reguły i zasady odpowiedniego sklepu z aplikacjami (należącego do firmy Google lub Apple) („Zasady sklepu z aplikacjami”). Konkretniej, należy pamiętać, że używanie narzędzia z mapami w naszej Aplikacji może podlegać: (1) Polityce prywatności firmy Google dostępnej pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/; oraz (2) Dodatkowym warunkom korzystania z narzędzi Mapy Google/Google Earth dostępnym pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

W razie jakiejkolwiek sprzecznośœci lub niespójności pomiędzy tymi warunkami korzystania oraz Zasadami sklepu z aplikacjami, obowiązują Zasady sklepu z aplikacjami.

Dalsze informacje na temat Aplikacji, w tym jej funkcji i kompatybilnych urządzeń, których zasadnicze funkcje sprawdzono w odniesieniu do modułu łączności My Triumph, dostępne są na odpowiednich stronach naszej Witryny internetowej dostępnej pod adresem www.triumphmotorcycles.pl/bikes/my-triumph-connectivity-system.

Użytkownikowi udziela się osobiście prawa do korzystania z Aplikacji zgodnie z wymienionymi wcześniej warunkami. Nie można w żaden inny sposób przenieść własności Aplikacji na inną osobę, odpłatnie, za darmo czy w ramach wymiany. W razie sprzedaży jakiegokolwiek urządzenia, na którym zainstalowano Aplikację, Aplikację trzeba z niego usunąć.

Od czasu do czasu możemy automatycznie aktualizować Aplikację i zmieniać usługę dostępną w Aplikacji w celu poprawy wydajności, usprawnienia funkcjonalności, odzwierciedlenia zmian w systemie operacyjnym lub rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem. Alternatywnie, możemy z takich powodów poprosić użytkownika o zaktualizowanie Aplikacji.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się nie instalować takich aktualizacji lub jeżeli użytkownik zrezygnuje z automatycznych aktualizacji, użytkownik może nie mieć możliwości dalszego korzystania z Aplikacji i usług w niej dostępnych.

W razie pobrania lub transmisji strumieniowej Aplikacji na jakikolwiek telefon lub urządzenie, którego użytkownik nie jest właścicielem, wymagane jest pozwolenie właściciela. Użytkownik odpowiada za zgodność z tymi warunkami, niezależnie od tego, czy jest właścicielem telefonu czy innego urządzenia.

Korzystając z Aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i używanie przez nas informacji technicznych na temat urządzeń, na których Aplikacja jest używana oraz powiązanego oprogramowania, sprzętu i urządzeń peryferyjnych w celu ulepszania naszych produktów i świadczenia użytkownikowi wszelkich Usług. Zakres gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisano w naszej polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.triumphmotorcycles.pl/privacy-policies.

Ograniczenia licencji

Użytkownik zgadza się:

 • przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa w związku z korzystaniem przez użytkownika z Obiektów;
 • nie wypożyczać, nie dzierżawić, nie podlicencjonować, nie leasingować, nie przekazywać ani w żaden inny sposób nie udostępniać Obiektów w żadnej postaci, w całości lub częściowo, żadnej osobie bez uzyskania od nas wcześniejszej pisemnej zgody;
 • nie kopiować Obiektów, z wyjątkiem kopiowania w ramach normalnego używania Aplikacji lub w sytuacji, gdzie jest to niezbędne do celów wykonywania kopii zapasowej lub bezpieczeństwa operacyjnego albo zostało to inaczej ujęte w niniejszych warunkach;
 • nie tłumaczyć, nie scalać, nie adaptować, nie zmieniać, nie modyfikować ani nie dostosowywać całości ani części Obiektów, ani dopuszczać na łączenie Obiektów lub ich jakiejkolwiek części z innymi programami lub dopuszczać na zawieranie Obiektów w innych programach, z wyjątkiem niezbędnego zakresu do używania Obiektów na urządzeniach w sposób dopuszczalny zapisami niniejszych warunków;
 • nie deasemblować, nie dekompilować, nie prowadzić inżynierii wstecznej ani nie tworzyć prac pochodnych na podstawie całości lub jakiejkolwiek części Obiektów ani próbować wykonywać te czynności, z wyjątkiem zakresu, w jakim nie można zabronić wymienionych czynności na mocy sekcji 50B i 296A Ustawy o prawach autorskich, projektach i patentach z 1988 r.

Użytkownik musi zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących konta użytkownika

Jeżeli użytkownik wybierze lub uzyska nazwę użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur dotyczących bezpieczeństwa, takie informacje należy traktować jako poufne. Nie wolno ich ujawniać żadnej stronie trzeciej.

Mamy prawo do zablokowania w dowolnym momencie dowolnej nazwy użytkownika lub hasła, wybranej przez użytkownika lub przydzielonej przez nas, jeżeli w uzasadniony sposób uznamy, że użytkownik nie przestrzegał dowolnego z postanowień niniejszych warunków korzystania.

Jeżeli użytkownik wie lub podejrzewa, że inna osoba niż użytkownik zna jego nazwę użytkownika lub hasło, użytkownik musi bezzwłocznie nas powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail pod adres [email protected].

W jaki sposób użytkownik może wykorzystywać materiały dostępne w naszych Obiektach

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą Aplikacji oraz całej zawartości tekstowej, graficznej i innej dostępnej w Obiektach. Te materiały są chronione na całym świecie przepisami i traktatami dotyczącymi prawa autorskiego. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone. Użytkownik nie ma żadnych praw do własności intelektualnej w związku z Obiektami lub zawartością Obiektów, z wyjątkiem prawa do ich wykorzystywania zgodnie z zapisami niniejszych warunków.

Użytkownik może wyświetlać, kopiować, drukować i wykorzystywać zawartość naszych Obiektów wyłącznie do własnego użytku osobistego, o ile: (1) ta zawartość jest używana wyłącznie w celach informacyjnych i niekomercyjnych; (2) użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii wydrukowanych lub pobranych materiałów; oraz (3) użytkownik nie może używać kopii i zdjęć, filmów wideo lub sekwencji dźwiękowych lub grafik oddzielnie do towarzyszącego tekstu.

Zawsze musi być potwierdzony nasz status i status naszych zidentyfikowanych współautorów jako autorów treści zawartej w naszych Obiektach.

Jeżeli użytkownik drukuje, kopiuje lub pobiera dowolną część naszych Obiektów niezgodnie z niniejszymi warunkami korzystania, nastąpi natychmiastowe ustanie prawa użytkownika do używania naszych Obiektów i użytkownik musi, zgodnie z naszą decyzją, zwrócić lub zniszczyć wszelkie utworzone kopie materiałów.

 

Witryny internetowe stron trzecich

W miejscach, gdzie nasze Obiekty zawierają łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, takie łącza są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie należy interpretować takich łączy jako zatwierdzenia przez nas powiązanych witryn internetowych lub informacji, jakie można na nich uzyskać. Nie mamy żadnej kontroli nad treściami lub zasobami zawartymi w tych witrynach.

Użytkownik może zamieszczać łącze do strony głównej naszej Witryny internetowej, o ile odbywa się w to uczciwy i zgodny z prawem sposób oraz nie powoduje uszczerbku na naszej reputacji ani jej nie wykorzystuje. Użytkownik nie może zamieścić łącza w sposób sugerujący jakąkolwiek postać powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, w sytuacji, kiedy nic takiego nie ma miejsca. Użytkownik nie może zamieścić łącza do naszej Witryny internetowej w żadnej witrynie internetowej, która nie stanowi własności użytkownika. Naszej Witryny internetowej nie wolno osadzać w obrębie żadnej innej witryny. Nie wolno również tworzyć łączy do żadnej innej części naszej witryny z wyjątkiem strony głównej. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania w dowolnym momencie pozwolenia na zamieszczanie łączy. Witryna internetowa, w której zamieszczane są łącza musi we wszystkich aspektach spełniać wymienione poniżej standardy dotyczące treści.

Treści tworzone przez użytkowników

Nasze Obiekty mogą zawierać informacje i materiały przesłane przez innych użytkowników naszych Obiektów. Te informacje i te materiały nie zostały przez nas zweryfikowane ani zatwierdzone. Poglądy wyrażane przez innych użytkowników w obrębie naszych Witryn internetowych nie odzwierciedlają naszych poglądów czy wartości.

Kiedy użytkownik korzysta z funkcji umożliwiającej przesyłanie zawartości na naszą witrynę albo kontakt z innymi użytkownikami naszej witryny, użytkownik musi upewnić się, że taka zawartość:

 • jest dokładna w zakresie stwierdzanych faktów oraz autentyczna w zakresie wyrażanych opinii;
 • spełnia wymagania przepisów prawa obowiązującego na terenie Anglii i Walii oraz w kraju, z poziomu którego jest przesyłana;
 • nie jest zniesławiająca, oszukująca kogokolwiek, obraźliwa, zagrażająca, napastliwa, nieprzyzwoita, nienawistna lub prowokacyjna;
 • nie promuje śmiałych materiałów erotycznych, przemocy, dyskryminacji, nielegalnych działań;
 • nie narusza praw własności intelektualnej żadnej strony trzeciej;
 • nie łamie żadnych zobowiązań prawnych względem strony trzeciej, jak obowiązek zachowania poufności;
 • nie podszywa się pod żadną osobę ani nie fałszuje tożsamości użytkownika lub powiązania z jakimkolwiek podmiotem;
 • nie promuje, zaleca lub zachęca żadnej strony do popełnienia lub pomocy w popełnieniu żadnego czynu bezprawnego lub kryminalnego, jak przykładowo łamanie praw autorskich lub niewłaściwego używania komputera; lub
 • nie zawiera żadnych reklam ani nie promuje żadnych usług lub łączy do innych witryn internetowych.

Użytkownik gwarantuje, że każdy wkład będzie spełniać powyższe standardy, a użytkownik będzie ponosić odpowiedzialność względem nas oraz zwolni nas z odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek naruszenia rzeczonej gwarancji. Oznacza to, że użytkownik będzie odpowiadać za wszelkie straty lub szkody, jakie poniesiemy w wyniku naruszenia rzeczonej gwarancji. Mamy prawo do usunięcia dowolnego postu w obrębie naszej witryny, jeżeli według nas dany post użytkownika nie spełnia opisanych powyżej standardów dotyczących zawartości.

W razie korzystania z naszych Obiektów do przesyłania dowolnych informacji zwrotnych, komentarzy lub zapytań takich, jak pomysły, komentarze, sugestie lub pytania (zwane łącznie „Treściami użytkownika”), takie Treści użytkownika będą uznawane za niepoufne i niechronione patentami, a użytkownik zachowa prawa do własności swoich treści, ale niniejszym nada nam licencję do powielania, wykorzystywania, przechowywania, ujawniania i dystrybucji oraz udostępniania stronom trzecim takich Treści użytkownika bez żadnych ograniczeń.

Mamy również prawo do ujawniania tożsamości użytkownika dowolnej stronie trzeciej, która stwierdzi, że treści zamieszczone lub przesłane przez użytkownika do naszej witryny naruszają ich prawa do własności intelektualnej lub prawa do prywatności.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i kopie zapasowe swoich treści.

Bezpieczna jazda

Zdjęcia i materiały wideo zamieszczone w obrębie naszych Obiektów przedstawiają motocykle firmy Triumph używane przez biegłych, zawodowych kierowców w odzieży ochronnej, w profesjonalnie kontrolowanych warunkach zamkniętego toru wyścigowego. Nie zachęcamy do wykonywania popisów kaskaderskich, trików lub do jakiejkolwiek formy nieodpowiedzialnej jazdy.

Motocykle przedstawiane w naszych materiałach wideo to motocykle prawnie dopuszczone do jazdy po ulicach z pewnymi możliwościami jazdy terenowej. Pewne możliwości jazdy terenowej oznaczają możliwość jazdy po drogach nieutwardzonych, szutrowych lub piaskowych, ale nie obejmuje jazdy po torach motocrossowych ani w zawodach off-roadowych lub jazdy w warunkach terenowych z siedzeniem pasażera. Pewne możliwości jazdy terenowej nie obejmują skoków na motocyklu ani jazdy po przeszkodach. Nie należy próbować samodzielnie wykonywać trików lub popisów kaskaderskich przedstawionych na naszych zdjęciach i materiałach wideo.

Firmie Triumph zależy na tym, aby każda przejażdżka była bezpieczna i przyjemna. Należy zawsze kierować motocyklem bezpiecznie, defensywnie i w ramach granic przewidzianych przepisami prawa. Należy zawsze kierować motocyklem z uwzględnieniem swoich umiejętności, brać udział w kursach doszkalających i nosić odzież ochronną. Nie wolno nigdy kierować motocyklem będąc pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Należy zawsze nosić zatwierdzony kask, ochronę oczu i odpowiednią odzież ochronną oraz zawsze nalegać, aby ewentualny pasażer też to robił.

Przed rozpoczęciem jazdy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i sprawdzić posiadany motocykl firmy Triumph.

Naszej Aplikacji można używać w sposób zapewniający wyznaczanie trasy podczas jazdy. Jeżeli użytkownik chce korzystać z tej funkcji naszej Aplikacji, nie należy używać naszej Aplikacji ani systemu łączności My Triumph w sposób odwracający uwagę od kierowania pojazdem.

W trakcie jazdy nie należy używać żadnej innej funkcji naszej Aplikacji ani używać naszej Aplikacji w jakimkolwiek innym celu.

Nie należy nigdy korzystać z naszej Witryny internetowej w trakcie prowadzenia motocykla.

Firma Triumph nie będzie w żaden sposób odpowiadać względem użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej w związku z jazdą użytkownika w sposób niezgodny z zapisami tej sekcji (Bezpieczna jazda).

Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez użytkownika

W żaden sposób nie wykluczamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności względem użytkownika w stopniu łamiącym przepisy prawa. Dotyczy to odpowiedzialności za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu poniesiony w związku z naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców oraz za oszustwo lub podanie nieprawdziwych informacji.

Różne ograniczenia i wykluczenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie do odpowiedzialności wynikającej z dostarczania użytkownikowi jakichkolwiek produktów, które to informacje opisano w naszych Warunkach dostarczania produktów przekazywanych użytkownikowi przy nabywaniu produktów w obrębie naszych Obiektów.

Nasze Obiekty są udostępniane wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zgadza się nie używać naszych Obiektów do jakichkolwiek celów komercyjnych czy biznesowych, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności względem użytkownika za jakąkolwiek utratę zysków, pogorszenie możliwości prowadzenia interesów, przerwy w wykonywaniu działalności lub utratę okazji biznesowych.

Jeżeli dostarczona przez nas wadliwa treść cyfrowa spowoduje uszkodzenie urządzenia lub treści cyfrowej należącej do użytkownika i zostało to spowodowane przez niedołożenie przez nas należytej staranności i umiejętności, naprawimy powstałe uszkodzenia lub wypłacimy odszkodowanie. Nie będziemy jednak odpowiadać za żadne szkody, których można było uniknąć poprzez przestrzeganie naszych porad dotyczących stosowania aktualizacji oferowanych bezpłatnie ani za szkody spowodowane przez użytkownika nieprawidłowo stosującego się do instrukcji instalacji lub zapewnienie wymaganych przez nas minimalnych wymagań systemowych.

Jeżeli złamiemy przedstawione warunki, będziemy odpowiadać za szkody i straty poniesione przez użytkownika i w dającym się przewidzieć stopniu wynikające ze złamania przez nas tych warunków lub niedołożenie przez nas należytej staranności i umiejętności, ale nie będziemy odpowiadać za jakiekolwiek szkody lub straty, których nie daje się przewidzieć. Dające się przewidzieć szkody lub straty to szkody lub straty, których wystąpienie jest oczywiste lub o których wiadomo było, że wystąpią w momencie zaakceptowania niniejszych warunków.

Obszar

Wszystkie informacje zawarte w naszych Obiektach dotyczą rynku brytyjskiego. Możliwy jest dostęp użytkowników z całego świata, ale należy pamiętać, że niektóre produkty, programy i usługi mogą nie być dostępne w danym kraju z powodu ograniczeń rynkowych, technicznych lub prawnych.

Specyfikacje motocykli i wyposażenia dodatkowego mogą być różne w różnych krajach. Specyfikacje przedstawione w naszych brytyjskich Obiektach dotyczą wyłącznie Wielkiej Brytanii. Należy pamiętać, że wiele krajów zakazuje importu, rejestracji i/lub używania pojazdów i akcesoriów, które nie zostały oryginalnie wyprodukowane w sposób zapewniający zgodność ze specyfikacjami obowiązującymi w danym kraju. Należy skontaktować się z lokalnym dealerem, aby omówić dostępność modeli, wyposażenia dodatkowego i odzieży.

Bezpieczeństwo

Nie gwarantujemy, że nasze Obiekty będą bezpieczne lub wolne od usterek albo wirusów.

Użytkownik odpowiada za konfigurację swojego urządzenia, technologie informatyczne, programy komputerowe oraz platformę używaną do uzyskania dostępu do naszych Obiektów. Użytkownik powinien używać oprogramowania antywirusowego.

Użytkownik nie może w niewłaściwy sposób używać naszych Obiektów poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych złośliwych albo technologicznie szkodliwych materiałów. Użytkownikowi nie wolno próbować uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do naszych Obiektów, serwera, na którym przechowywane są nasze Obiekty lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszymi Obiektami. Użytkownikowi nie wolno atakować naszych Obiektów atakiem „odmowy usługi” (DoS) lub rozproszonym atakiem DoS. Niezastosowanie się do tego warunku oznacza popełnienie przestępstwa kryminalnego zgodnie z Ustawą o bezprawnym użyciu komputera z 1990 r. Wszelkie tego typu naruszenia będziemy zgłaszać organom ścigania i będziemy współpracować z takimi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W razie wystąpienia takiego naruszenia prawo użytkownika do korzystania z naszych Obiektów natychmiast wygaśnie.

Należy mieć świadomość, że transmisja danych za pośrednictwem Internetu nigdy nie jest całkowicie prywatna czy bezpieczna, a wszystkie wiadomości lub informacje przesyłane za pośrednictwem Obiektów mogą być odczytywane lub przechwytywane przez inne osoby, nawet jeżeli poinformowano użytkownika, że dana transmisja jest szyfrowana.

Części i akcesoria

Z motocyklami firmy Triumph zaleca się używanie wyłącznie oryginalnych części i wyposażenia dodatkowego noszącego logo firmy Triumph. Ich montaż należy zlecać autoryzowanemu dealerowi motocykli firmy Triumph. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za usterki spowodowane przez montaż niezatwierdzonych części, wyposażenia dodatkowego lub zestawów konwersyjnych lub przez montaż zatwierdzonych części, wyposażenia dodatkowego lub zestawów konwersyjnych przez niezatwierdzony personel. Montaż niezatwierdzonych części, wyposażenia dodatkowego lub zestawów konwersyjnych lub montaż zatwierdzonych części, wyposażenia dodatkowego lub zestawów konwersyjnych przez dealera, który nie jest autoryzowanym dealerem firmy Triumph, może mieć wpływ na parametry jezdne, stabilność lub inne aspekty działania motocykla, co może skutkować wypadkiem i poważnym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. W szczególności niezwykle niebezpieczne jest montowanie lub wymienianie części lub akcesoriów, których montaż wymaga demontażu lub przebudowy układu elektrycznego lub paliwowego.

Rozwiązanie umowy

Jeżeli wygasimy prawo użytkownika do korzystania z Obiektów:

 • Użytkownik musi przerwać wykonywanie wszystkich czynności, do których miał prawo na mocy niniejszych warunków, w tym musi przestać korzystać z Obiektów;
 • Użytkownik musi usunąć/odinstalować Aplikację ze wszystkich posiadanych urządzeń i natychmiast zniszczyć wszystkie posiadane kopie Aplikacji oraz przesłać nam potwierdzenie wykonania tych czynności.
 • Mamy prawo do uzyskania zdalnego dostępu do urządzeń użytkownika i usunięcia z nich Aplikacji oraz zaprzestania świadczenia dostępu do usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji.

Prawodawstwo i jurysdykcja

Niniejsze warunki korzystania, ich treść i sformułowania (oraz wszelkie nieobjęte umową roszczenia lub spory) podlegają prawu angielskiemu. My i użytkownik potwierdzamy, że wyłączną jurysdykcję sprawują sądy Anglii i Walii, z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik jest rezydentem Irlandii Północnej — wówczas użytkownik ma prawo do rozpatrywania sprawy na terenie Irlandii Północnej, a rezydent Szkocji na terenie Szkocji.

Alternatywny sposób rozstrzygania sporów

Alternatywny sposób rozstrzygania sporów to proces, w którym niezależny organ rozważa fakty związane ze sporem i stara się go rozwiązać bez konieczności przedstawiania sprawy przed sądem. Jeżeli użytkownik nie będzie zadowolony ze sposobu obsługi dowolnego zażalenia, może skontaktować się z lokalnym oddziałem Urzędu Standardów Handlowych (Trading Standards Services), których listę można znaleźć pod adresem https://www.tradingstandards.uk/consumers/support-advice. Należy również pamiętać, że spory można przesyłać do rozpatrzenia online za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR, ang. Online Dispute Resolution), do której dostęp można uzyskać pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.